19 شهریور 1326
معرفی کابینه قوام به مجلس
احمد قوام (قوام السلطنه) كابينه خود را جهت اخذ رأي اعتماد به مجلس شوراي ملي معرفي كرد.