20 شهریور 1346
آغاز جشن هنر شیراز
برنامه جشن هنر شیراز به منظور ترویج فرهنگ غربی توسط رژیم پهلوی آغاز شد.