23 شهریور 1357
ادامه تظاهرات مردم علیه رژیم پهلوی
در ادامه تظاهرات مردم علیه رژیم پهلوی، امروز تظاهرات خونيني در تبريز و مشهد برگزار شد.