25 شهریور 1320
عزل رضاخان از سلطنت توسط انگلیس
کمتر از یک ماه پس از اشغال ایران توسط متفقین، انگلیس رضاخان را از سلطنت عزل و محمدرضا پهلوی را به جای وی نشاند.