26 شهریور 1371
ترور اعضای حزب دموکرات کردستان در رستوران میکونوس:
چهار عضو حزب دمكرات كردستان ايران در رستوران «ميكونوس‌» در شهر برلين، توسط افراد مسلح ترور شدند.