29 شهریور 1305
اعتراض آیت‌الله مدرس و محمدمصدق به انعقاد قرارداد 1919
آیت‌الله مدرس و محمد مصدق در جلسه مجلس، قرارداد 1919 وثوق الدوله با انگليسي‌ها را محكوم كردند. وثوق الدوله نيز‌، مصدق را «عوامفريب‌» لقب داد.