31 شهریور 1366
ایراد نطق تاریخی آیت‌الله خامنه‌ای در سازمان ملل

آيت‌الله خامنه‌اي رئيس جمهور وقت، در چهل ودومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل به عملكرد خيانت‌آميز آمريكا در مقابل مردم ايران پرداخت.