31 شهریور 1359
آغاز جنگ تحمیلی

ارتش رژیم بعث عراق با هجوم به مرزهای غرب و جنوب ايران، جنگ تحميلي 8 ساله خود را آغاز كرد.