31 شهریور 1357
حمایت انگلیس از جنایات رژیم پهلوی

متعاقب جنایات رژیم پهلوی در شهریور 57، آنتوني پارسونز سفير انگليس در ايران در ملاقات با محمدرضا پهلوی حمايت دولت متبوع خود از اقدامات وی را مورد تأكيد قرار داد.