2 مهر 1369
برقراری مجدد روابط میان ایران و تونس
روابط سیاسی ميان ايران و تونس كه در ششم فروردين 1366 به خاطر حمايت تونس از صدام در جنگ عليه ايران قطع شده بود، پس از سه سال مجدداً از سر گرفته شد.