3 مهر 1287
شکست نیروهای دولتی از مشروطه‌طلبان تبریز
نيروهاي دولتي شكست سختي از مشروطه طلبان مسلح تبريز متحمل شدند.