5 مهر 1359
تشکیل «ستاد بسيج اقتصادي كشور» در جنگ تحمیلی
هيأت وزيران تشكيل مجموعه‌اي به نام «ستاد بسيج اقتصادي كشور» را با هدف تأمين نيازهاي اقتصادي مردم در شرايط جنگ اعلام كرد.