7 مهر 1288
انتشار روزنامه شرق
روزنامه شرق به مديريت سيد ضياءالدين طباطبايي به دو زبان فارسي و فرانسه در تهران انتشار يافت.