9 مهر 1357
ادامه اعتصابات سراسری علیه رژیم پهلوی
امروز 5 هزار كارمند ادارات مركزي و شعب بانك ملي، 2500 نفر از كارگران كارخانه ارج و كارمندان و كارگران سازمان‌هاي آب و برق استان خوزستان دست از كار كشيدند و به شبكه اعتصابات سراسري كشور پيوستند.