10 مهر 1335
آغاز به کار اولين تشكل اطلاعاتي در ايران

اولين تشكل اطلاعاتي در ايران كه نطفه تأسيس ساواك شد تحت عنوان «سازمان امنيت» در هيأت دولت به تصويب رسيد و كار خود را در فرمانداري نظامي آغاز كرد.