10 مهر 1320
اعلام موجودیت حزب توده

با موافقت سفارت شوروي در تهران، «حزب توده ايران» موجوديت خود را اعلام كرد.