12 مهر 1365
نامه تاریخی امام خمینی به آیت‌الله منتظری مبنی بر عدم حمایت از سید مهدی هاشمی

امام خميني در نامه‌اي تاریخی به آيت الله منتظري از وی خواست با توجه به اتهام سيدمهدي هاشمي از وي حمايت نکند تا به پرونده وی رسيدگي شود.