13 مهر 1285
افتتاح اولین جلسه رسمی مجلس شوراي ملي

اولين جلسه رسمي مجلس شوراي ملي با نطق افتتاحيه مظفرالدين شاه و بدون حضور نمايندگان شهرستان‌ها در عمارت گلستان افتتاح شد.