18 مهر 1357
عدم سازش امام خمینی در مبارزه علیه رژیم پهلوی

در پاسخ به فشار نمايندگان كاخ اليزه برای توقف فعاليت‌هاي سياسي امام در فرانسه، ايشان فرمودند: «اگر لازم باشد از اين فرودگاه به آن فرودگاه مي‌روم و حرفم را مي‌زنم».