18 مهر 1357
حمایت کارتر از جنایات محمدرضا پهلوی

متعاقب کشتار مردم توسط رژیم پهلوی، جيمي كارتر رئيس جمهور آمريكا در مصاحبه‌اي گفت: «شاه در جهت استقرار اصول دمكراسي در ایران روش مترقيانه‌اي در پيش گرفته است»