19 مهر 1369
تأسيس مجمع تقريب مذاهب اسلامي

به دنبال برگزاری چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، به دستور رهبر انقلاب مجمع تقريب مذاهب اسلامي تأسيس شد.