19 مهر 1365
آغاز سلسله عمليات چند مرحله‌اي فتح

سلسله عمليات چند مرحله‌اي فتح در جبهه‌هاي مختلف عليه رژیم بعث آغاز شد. اين عمليات شامل هشت مرحله بود و عمدتاً در داخل خاک رژیم بعث صورت گرفت.