22 مهر 1328
تحصن محمد مصدق علیه سوء جريان انتخابات دوره شانزدهم مجلس
مصدق به اتفاق 200 نفر از مديران مطبوعات وسياسيون كشور در اعتراض به سوء جريان انتخابات دوره شانزدهم مجلس، در مقابل دربار تحصن كردند. اين تحصن پس از 5 روز بدون نتيجه خاتمه يافت.