23 مهر 1306
آغاز احداث راه‌آهن سراسري ايران
احداث راه‌آهن سراسري ايران آغاز شد. مراسم ساختمان اولين ايستگاه راه آهن در خارج از دروازه گمرك به عمل آمد و كلنگ آن بر زمین زده شد.