29 مهر 1348
آغاز گفت‌وگوهای رسمی محمدرضا پهلوی و نیکسون رئیس جمهور امریکا

گفت وگوهای رسمی محمدرضا پهلوی و نیکسون رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید آغاز شد، او 24 مهر برای یک دیدار رسمی وارد آمریکا شده بود.