29 مهر 1333
تصویب قرارداد منعقده بین رژیم پهلوی و کنسرسیوم نفت در مجلس شورای ملی

قرارداد منعقده بين رژیم پهلوی و كنسرسيوم نفت، با 113 رأي موافق، 5 رأي مخالف و يك رأي ممتنع در مجلس شوراي ملي تصويب شد.