30 مهر 1365
تشکیل «نیروی واکنش سریع» توسط امریکا

امريكا براي دخالت سريع در منطقه خاورميانه، خليج فارس و جنوب غربي آسيا، دست به تشكيل «نيروي واكنش سريع» با نام اختصاري «آر. دي. اف» زد.