30 مهر 1334
تصویب پیمان بغداد توسط مجلس شورای ملی

لايحه الحاق ايران به پيمان دفاعي تركيه، عراق، پاكستان و انگلستان ـ پيمان بغداد ـ در مجلس شوراي ملي تصويب شد.