30 مهر 1331
قطع رابطه ایران و انگلیس

امروز قطع رابطه سیاسی ایران و بریتانیا پس از تصویب هیات وزیران تسلیم کاردار سفارت انگلستان در تهران شد و دکتر سیدحسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق آن را اعلام کرد.