2 آبان 1324
تاسیس ساز ملل متحد

سازمان ملل متحد با هدف ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی تاسیس شد.