4 آبان 1359
اشغال خرمشهر توسط نظامیان رژیم بعث عراق

خرمشهر پس از ۳۴ روز مقاوت و از خودگذشتگي نيروهاي مردمي به اشغال نظاميان رژیم بعث عراق درآمد .