5 آبان 1357
تلاش مقامات رژیم صیهونیستی برای سرکوبی نهضت امام خمینی

ژنرال هوفي رئيس سازمان جاسوسي رژیم صهیونیستی در اوج مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی، براي رايزني اطلاعاتي با ساواك در چگونگي سركوب نهضت امام خمینی، وارد تهران شد.