5 آبان 1342
اخذ رای اعتماد کابینه علم از مجلس شوراي ملي

كابينه اميراسدالله علم از مجلس شوراي ملي رأي اعتماد گرفت.