5 آبان 1323
تلاش حزب توده برای تأمین منافع شوروی در کشور

حزب توده برای واداشتن دولت به اعطاي امتياز استخراج نفت شمال به شوروي عليه دولت محمد ساعد دست به برگزاری راهپیمایی زد.