7 آبان 1356
تظاهرات ایرانیان مقیم لندن علیه رژیم پهلوی

شهر لندن امروز شاهد برگزاري تظاهرات ايرانيان مقيم عليه رژيم پهلوی بود.