7 آبان 1330
قدرانی مصدق از آیت‌الله کاشانی در راه ملی شدن صنعت نفت

محمد مصدق نخست‌وزير در تلگرافي به آيت‌الله كاشاني با اشاره به جنبش ملي شدن صنعت نفت نوشت: تأييدات و اقدامات شجاعانه حضرتعالي هميشه اساس موفقيت ملت ايران در اين مبارزه تاريخي بوده است.