8 آبان 1347
توافق رژیم پهلوی و دولت افغانستان در مورد استفاده از رود هيرمند

رژیم پهلوی و دولت افغانستان در مورد نحوه و ميزان استفاده از آب رود هيرمند به توافق رسيدند.