11 آبان 1340
تأسیس دومین لژ فراماسونری در ایران

دومین لژفراماسونری در ایران با نام «لژ خیام» که توسط گراند لژ اسکاتلند تشکیل گردیده، در تهران تاسیس شد.