11 آبان 1302
سفر احمدشاه قاجار به اروپا

احمد شاه آخرين پادشاه سلسله قاجار در سفري بدون بازگشت رهسپار اروپا شد.