12 آبان 1295
تشکیل «تيپ تفنگداران فارس» در شیراز

«سر پرسي سايكس» فرمانده نظاميان انگليسي در ايران تشكيلات موسوم به «تيپ تفنگداران فارس» را در شيراز به وجود آورد.