13 آبان 1357
سرکوب خونین اعتراضات دانش‌آموزان توسط رژیم پهلوی

تعدادي از دانش‌آموزان و دانشجويان كه علیه جنایات رژیم پهلوی در دانشگاه تهران تجمع كرده بودند توسط مأموران رژیم پهلوی به خاك و خون كشيده شدند.