14 آبان 1359
صدور فرمان تاریخی امام خمینی مبنی بر شكسته شدن حصر آبادان

امام خمینی در سخنان خود در حسینیه جماران در جمع واعظان و خطیبان مذهبی، خطاب به نیروهای مسلح فرمان شكسته شدن حصر آبادان راصادر كردند .