15 آبان 1301
انتشار روزنامه ستاره شرق

روزنامه ستاره شرق به صاحب امتيازي ميرزاحسين خان صبا ملقب به «كمال السلطان» و مديرمسئول ميرزاباقر ميثمي انتشار خود را به صورت سه روز در هفته آغاز كرد.