17 آبان 1332
آغاز محاکمه «محمد مصدق» پس از کودتای 28 مرداد
محاكمه محمدمصدق و سرلشگر رياحي در دادگاه نظامي براي رسيدگي به وقايع 25 تا 28 مرداد آغاز شد.