18 آبان 1328
اعدام سید حسین امامی
در سحرگاه امروز حکم اعدام سیدحسین امامی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام به اجرا درآمد.