18 آبان 1304
اعتراض احمدشاه قاجار به مصوبه مجلس شورای ملی مبنی بر انقراض سلسله قاجار

احمد شاه آخرین پادشاه قاجار در نامه‌ای به رضاخان، مصوبه مجلس شورای ملی در انقراض سلسله قاجار را غیر قانونی خواند و افزود به «جامعه ملل» شکایت خواهد کرد.