19 آبان 1328
ابطال انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي

انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي به دليل تقلبات فراوان واعتراضات گسترده‌ای که در پی داشت باطل اعلام شد.