21 آبان 1358
تصمیم شورای انقلاب مبنی بر توقف فروش نفت به امریکا
شوراي انقلاب تصميم گرفت فروش نفت به آمريكا را به خاطر اقدام آن كشور در پناه دادن به محمدرضا پهلوی متوقف كند.