22 آبان 1346
حمله ساواک به منزل امام خمینی در قم

مأموران ساواك با حمله به منزل و دفتر امام خميني، هزاران جلد كتاب را با خود بردند. درب منزل را مهر و موم و رفت و آمد به آنجا را ممنوع اعلام كردند.