24 آبان 1358
تصویب قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در يك مقدمه ، ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل به امضاي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي رسيد .